Anmeldelse af digital chikane

Sådan registreres og anmeldes digital chikane

Psykisk førstehjælp
Dokumentér
Stop chikanen
Hjælp til anmeldelse
Debriefing
Registrer chikanen internt

Når en ansat udsættes for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer, skal det registreres internt i virksomheden på linje med andre former for arbejdsrelateret vold.

At registrere episoder med digital chikane har stor værdi for jeres fremtidige forebyggelsesarbejde. Jo mere I ved om den online chikane medarbejderne udsættes for, jo bedre er I rustet til at gribe ind i fremtidige episoder. I bør forholde jer til:

  • Omfanget af problemet: Hvor ofte udsættes medarbejdere for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer?
  • Chikanens karakter: Hvilke former for digital chikane er medarbejderne i risiko for? Og er det afgrænsede episoder eller længerevarende forløb af chikane?
  • Relation: Kommer den digitale chikane fra kunder, brugere, pårørende, samarbejdspartnere eller andet?
  • Omstændigheder for chikanen: Er der arbejdsopgaver eller medier, hvor medarbejderne er særligt udsatte?
  • Jeres håndtering: Hvordan bliver episoder håndteret af dig som arbejdsgiver?

Måske har I allerede en procedure for at registrere vold på arbejdspladsen, der kan tilpasses så den også omfatter digital chikane. Hvis ikke, har vi lavet en skabelon I kan bruge:

Skabelon
Intern registrering af digital chikane

- Navn på den ramte medarbejder

- Chikanerende parts tilknytning til virksomheden (f.eks. kunde, borger, samarbejdspartner mv.)

- Tidspunkt eller periode for chikane

- Medie, hvor chikanen er fundet sted (f.eks. e-mail, telefon, sociale medier mv.)

-Form for digital chikane

- Kort beskrivelse af forløbet

- Hvorvidt chikanen er ledt til sygemelding eller andet fravær

- Person(er), der har haft ansvaret for at håndtere chikanen

- Hvilke tiltag, der er gjort for at afhjælpe situationen

Vær opmærksom på at overholde GDPR-reglerne i organisationen

Anmeld som arbejdsulykke eller erhvervssygdom

Digital chikane kan være én voldsom episode, hvor medarbejderen eksempelvis trues på livet. Det kan også være et længere forløb med mange små digitale ”stik”, der med tiden virker opslidende. Begge former for chikane kan lede til arbejdsskader, der skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse i forbindelse med arbejdet, som medfører personskade. Arbejdsrelateret digital vold fra eksterne personer (både i og uden for arbejdspladsen og arbejdstiden) betragtes som arbejdsulykker, hvis den ramte medarbejder får fysiske eller psykiske skader. Arbejdsulykker, der medfører fravær mindst én dag ud over ulykkesdagen, eller som forventes at have varige følger, skal anmeldes af arbejdsgiver inden for 14 dage.

Det er en udbredt misforståelse, at en episode skal være særlig alvorlig for at kunne anmeldes som en arbejdsulykke. Det kan både være store og små skader i forbindelse med digital chikane.

Du kan anmelde arbejdsulykker via EASY – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Arbejdstilsynets fælles elektroniske system til at registrere og anmelde arbejdsulykker. Du kan logge på EASY gennem virk.dk ved at bruge virksomhedens NEM-id samt medarbejdersignatur.

Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde vejledning til hvordan du anmelder gennem EASY. Læs desuden mere om anmeldelse af arbejdsulykker hos Arbejdstilsynet.

Hvis arbejdsskaden er resultat af en påvirkning over længere tid end fem dage, vil der kunne være tale om en erhvervssygdom. Det kan f.eks. være i tilfælde af digital chikane, hvor medarbejderen tilsendes gentagne hadbeskeder over en længere periode. Erhvervssygdom skal anmeldes af den forurettede medarbejders egen læge eller speciallæge.

Orienter arbejdsmiljøorganisationen og medarbejder

Efter at have anmeldt en arbejdsulykke i EASY, skal den forurettede medarbejder have en kopi af anmeldelsen. Derudover skal virksomhedens arbejdsmiljøorganisation have besked om arbejdsulykken og gives en kopi af anmeldelsen. Det sker for at kunne undersøge ulykken og forhindre lignende tilfælde.

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens arbejde med forebyggelse og analyser af arbejdsulykke. Hvis du er i tvivl om, hvad en arbejdsmiljøorganisation er, kan du blive klogere her.

Anmeld eventuelt til politi

Hvis den digitale chikane er så alvorlig, at den overtræder straffeloven, skal episoden anmeldes til politiet. Hvis arbejdsrelateret chikane finder sted uden for arbejdstiden, skal medarbejderen selv anmelde, men du har som arbejdsgiver pligt til at vejlede eller tilbyde hjælpe til anmeldelsen.

Digital chikane anmeldes ved at henvende sig til politiet her

Der er en række strafferetslige forhold, der kan overtrædes i forbindelse med digital chikane. Det kan være ulovligt at udsætte andre for afpresning eller trusler, også selvom personen der truer ikke har til hensigt at føre truslen ud i livet. Det kan desuden være strafbart at videregive private eller intime informationer eller billedmateriale af andre uden samtykke, at ytre sig racistisk, fremsætte injurier (ærekrænkende beskyldninger) eller bagvaskelse (ytringer mod bedrevidende). Alt sammen gælder også digitalt.

I tilfælde af at den digitale chikane omfatter deling af krænkende materiale på nettet, har politiet ofte større beføjelser end jer til at anmode om at sociale medier og hjemmesider sletter materialet. Det kan derfor være en god idé at kontakte politiet i forbindelse med fjernelse af materiale.

For at forurettede skal have mulighed for at søge erstatning efter offererstatningsloven, skal anmeldelse ske indenfor 72 timer. Offererstatningsloven giver mulighed for erstatning ud over, hvad arbejdsskadesystemet dækker. Eksempelvis godtgørelse for svie og smerte eller for tabt arbejdsfortjeneste. Det er medarbejderen selv, der skal søge erstatningen. Det kan I blive klogere på hos Erstatningsnævnet. Husk at du som arbejdsgiver skal anmelde arbejdsskader til arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets erhvervssikring selvom at der er blevet anmeldt efter offererstatningsloven.

Om denne side

← 

Om denne side

”Digitalchikane.dk” er udviklet af foreningen Digitalt Ansvar med støtte fra Velliv Foreningen. Hjemmesiden er skabt for at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane.

Tidligere undersøgelser på området, har hovedsageligt handlet om chikane af offentligt ansatte, chikane mellem ansatte eller ledere samt chikane af seksuel karakter. En landsdækkende undersøgelse fra 2021, lavet af Digitalt Ansvar, viser dog at knap hver tiende privatansatte udsættes for arbejdsrelateret digital chikane fra eksterne personer.

Mod forventning, viste undersøgelsen at digital chikane er ikke bare et problem i ét eller få udsatte erhverv, men faktisk er udbredt på tværs af nærmest alle brancher – fra transport og service, over kultur og turisme til bank og forsikring. For halvdelen af dem, der udsættes for arbejdsrelateret digital chikane, har det psykiske eller fysiske konsekvenser, der både påvirker privat og i arbejdslivet. Digital chikane er altså et udbredt arbejdsmiljøproblem, som har alvorlige konsekvenser for både medarbejder, kolleger og virksomhed. Effektiv håndtering af chikanen kommer alle parter til gode, og hjælper til bedre mentalt arbejdsmiljø, medarbejdernes tryghed og virksomhedens effektivitet og attraktion i rekrutteringssammenhænge. 

Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger og skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op.

Hjemmesiden samler relevant viden, inspiration og værktøjer, udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedseksperter og virksomheder. Alle værktøjer på digitalchikane.dk er udviklet med  særligt fokus på tilgængelighed og relevans for små og mellemstore virksomheder, der måske ikke har ressourcer eller tid til selvstændigt at igangsætte store initiativer. Selv simple og nemme tiltag kan gøre en stor forskel for medarbejdernes tryghed og mentale trivsel! 

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen vil gøre op med stress, angst og depression i arbejdslivet. Derfor støtter de indsatser, der styrker trivsel og samarbejde. Velliv Foreningen er eneejer af pensionsselskabet Velliv der hvert skaber overskud til uddeling af bonus til foreningens 368.000 medlemmer samt ca. 70 mio. der hvert år deles ud som støtte til projekter der fremmer mental sundhed.

Digitalt Ansvar

Digitalt Ansvar har siden 2017 arbejdet med at forebygge og bekæmpe digitale krænkelser og vold. Som samlingspunkt for 19 medlemsorganisationer søger vi at skabe fælles løsninger for at enhver kan leve frit for digitale krænkelser og chikane – ikke mindst i arbejdslivet.